Hồi đó khổ đủ thứ khổ khóc hoài rồi khấn nguyện xin cho sống được một thời gian vui vẻ hạnh phúc xong giảm thọ 10 năm cũng được . Sau đó gặp “người” dù thời gian đầu khổ cực nhưng thật hạnh phúc vui vẻ . Cứ nghĩ là trả xong nợ đời rất sớm rồi tháng tư năm 2000 “Breast cancel” lại khấn nguyện mong cho qua ngày con út tốt nghiệp trung học . Rồi 2 đứa con gái xong đại học, nhỏ lớn lập gia đình , rồi thì gãy gánh . Cũng được gần 20 năm vui vẻ hạnh phúc . Nếu nói nhiều thì cũng không nhiều nhưng cũng chẳng ít .Ba mất 43 mẹ mất 49 mình giờ đã tròm trèm 60 . Tuổi già có mình ên là tại mình lựa chọn dầu vậy nhưng cuộc sống hiện tại có nhiều người mong cũng không được thì còn ấm ức nỗi gì .

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.